KPI (Key Performance Indicator)

Čo je to KPI?

KPI, alebo Key Performance Indicator (Kľúčový ukazovateľ výkonnosti), je metrika používaná na hodnotenie a meranie efektivity a úspešnosti jednotlivcov, tímov alebo celých organizácií pri dosahovaní stanovených cieľov. KPI sú kľúčovým nástrojom v riadení a rozhodovaní, pretože poskytujú kvantitatívne údaje, ktoré ukazujú, ako dobre sa organizácia približuje k svojim strategickým cieľom.

Význam KPI v podnikaní

Sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej stratégie, pretože pomáhajú organizáciám sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie pre ich úspech. Pomáhajú identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a umožňujú monitorovať pokrok v reálnom čase. Hlavné výhody KPI zahŕňajú:

 1. Merateľnosť: Poskytujú konkrétne, kvantitatívne údaje, ktoré umožňujú presne hodnotiť výkon.
 2. Zameranie na ciele: Pomáhajú organizáciám sústrediť sa na dosahovanie svojich strategických cieľov tým, že jasne určujú, čo je potrebné sledovať a hodnotiť.
 3. Zlepšenie rozhodovania: Manažéri môžu robiť informované rozhodnutia, ktoré vedú k zlepšeniu výkonnosti a efektivity.

Typy KPI

Medzi najčastejšie používané typy patria:

 1. Finančné: Tieto ukazovatele hodnotia finančnú výkonnosť organizácie, napríklad tržby, ziskovosť, náklady a návratnosť investícií (ROI).
 2. Prevádzkové: Tieto ukazovatele merajú efektivitu a produktivitu interných procesov, napríklad rýchlosť výroby, kvalitu produktov a efektívnosť dodávateľského reťazca.
 3. Zákaznícke: Tieto ukazovatele hodnotia spokojnosť zákazníkov, vernosť, počet nových zákazníkov a mieru udržania zákazníkov.
 4. Zamestnanecké: Tieto ukazovatele sledujú výkonnosť, angažovanosť a spokojnosť zamestnancov, napríklad fluktuáciu zamestnancov a produktivitu.

Ako stanoviť efektívne KPI?

 1. Relevantné: Musia byť priamo spojené s cieľmi organizácie a mali by merať to, čo je naozaj dôležité.
 2. Merateľné: Mali by byť kvantifikovateľné a umožňovať presné hodnotenie výkonu.
 3. Dosiahnuteľné: Musia byť realistické a dosiahnuteľné s dostupnými zdrojmi a kapacitami.
 4. Časovo vymedzené: Mali by mať jasne stanovený časový rámec, v ktorom budú dosiahnuté.
 5. Špecifické: Mali by byť konkrétne a jednoznačné, aby sa zabránilo nejasnostiam pri hodnotení výkonu.

Príklady KPI

 1. Finančné:
  • Hrubý zisk (Gross Profit)
  • Čistý zisk (Net Profit)
  • Návratnosť investícií (ROI)
  • Prevádzkové náklady (Operating Costs)
 2. Prevádzkové:
  • Doba cyklu výroby (Production Cycle Time)
  • Miera defektov (Defect Rate)
  • Miera plnenia objednávok (Order Fulfillment Rate)
 3. KPI týkajúce sa zákazníkov:
  • Spokojnosť zákazníkov (Customer Satisfaction Score – CSAT)
  • Net Promoter Score (NPS)
  • Miera udržania zákazníkov (Customer Retention Rate)
 4. KPI týkajúce sa zamestnancov:
  • Miera fluktuácie zamestnancov (Employee Turnover Rate)
  • Miera angažovanosti zamestnancov (Employee Engagement Rate)
  • Produktivita zamestnancov (Employee Productivity)

KPI sú nevyhnutným nástrojom pre efektívne riadenie a meranie výkonnosti. Pomáhajú organizáciám sústrediť sa na dosahovanie svojich cieľov a umožňujú presné hodnotenie a zlepšovanie výkonnosti. S správne stanovenými a monitorovanými, môžu firmy dosahovať svoje strategické ciele a dlhodobý úspech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Iné otázky