Podmienky ochrany osobých údajov.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti osobné údaje v rámci obchodnej spoločnosti Content agency s. r. o., so sídlom Pifflova 6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 487 191, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 113906/B (ďalej len „Contedy“ alebo „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať e-mailom na info@contedy.sk lebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: Mgr. Jana Malaga, info@contedy.sk alebo adresa sídla našej spoločnosti pri poštovom styku.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (“GDPR”)[1], ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[2] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov[3], ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto podmienky obsahujú tiež informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR.

Tieto podmienky sa vzťahujú na prípady, kedy obchodná spoločnosť Content agency spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ, t. j. subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely („prečo“) a prostriedky („ako“) spracúvania osobných údajov.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim klientom a obchodným partnerom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Kategórie účelov spracúvania Právny základ Súvisiace predpisy
Poskytovanie služieb v rámci predmetu podnikaniaPlnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPRObčiansky zákonník a Obchodný zákonník
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismiPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo uplatňovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR, Trestný zákon a Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie nárokov našej spoločnosti pri mimosúdnom riešení sporov a pred orgánmi verejnej moci (súdy a pod.)Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPRCivilný sporový poriadok a ďalšie právne predpisy
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmovOprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPRGDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Marketingové účely – zasielanie marketingovej komunikácie, zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí (prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky prevádzkovateľa)Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPRZákon o elektronických komunikáciách, Zákon o elektronickom obchode, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Evidencia spoločníkov – fyzických osôbPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPRObchodný zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumuČl. 89 GDPRZákon o archívoch
Personalistika a mzdyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)Zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení a ďalšie predpisy
Fotografie zamestnancov, spolupracujúcich blogerov/influencerovSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník
Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačochSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRObčiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákonník práce
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPROsobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy v závislosti od kategórie účelu spracúvania. Vo väčšine prípadov nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, avšak následkom neposkytnutia takýchto údajov môže byť neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť služby, ponuky a iné plnenia.

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme nasledovné oprávnené záujmy našej spoločnosti: (i) ochrana majetku, finančných záujmov a postavenia na trhu našej spoločnosti (monitorovanie bezpečnosti priestorov a iného majetku, kontrola konkurenčnej a nekalosúťažnej činnosti a pod.), (ii) preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov našej spoločnosti (súdne a mimosúdne spory, vymáhanie pohľadávok, rokovania o zmluvných vzťahoch a pod.), (iii) účely priameho marketingu (účely priameho marketingu môžu v zmysle recitálu 47 GDPR predstavovať oprávnené záujmy; na tieto oprávnené záujmy sa spoliehame najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie formou newslettra alebo poštou v prípadoch, kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas adresáta komunikácie v zmysle platných právnych predpisov; ak je potrebný súhlas, na tento oprávnený záujem sa samozrejme nespoliehame).

Marketingové účely môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov pre nasledovné činnosti: zasielanie newslettrov, noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre, sviatočných pozdravov; marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov; zverejňovanie referencií klientov; poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch odporúčaných spoločností; zasialenie propagačných materiálov, uskutočňovanie prieskumov a ankiet, zisťovanie názorov a spokojnosti klientov a obchodných partnerov.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, splnomocnencom, advokátom, účtovným a daňovým poradcom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, poskytovateľom cloudových služieb, obchodným partnerom využívajúcim služby prevádzkovateľa (najmä v oblasti marketingu a reklamy), reklamným a marketingovým agentúram spolupracujúcim s prevádzkovateľom, tlačiarenským spoločnostiam, osobám spravujúcim webové lokality prevádzkovateľa, poštovým doručovateľom a kuriérskym službám, orgánom verejnej moci vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) v zásade nezamýšľame, resp. tieto prenosy obmedzujeme. Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou spoločnosťou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky so zálohami v rámci EÚ.

Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. V tejto súvislosti uvádzame, že spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Na marketingovú komunikáciu a vytváranie vzťahov s našim online publikom resp. na správu online profilov našej spoločnosti využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, Facebook, LinkedIn (Microsoft Corporation) a Instagram, ktorí sa nachádzajú v tretích krajinách. Nevyužívame ich primárne na poskytovanie našich služieb, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, blogu, vyhľadávačoch, sociálnych sietí a marketingu.

Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom dodržiavame doby stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Napríklad za účelom prípadného uplatňovania nárokov našej spoločnosti uchovávame osobné údaje počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania, ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo preklúziou. Pri zasielaní marketingovej komunikácie je to do odvolania súhlasu alebo námietky, spravidla nie dlhšie ako 2 roky, pokiaľ nedôjde k obnoveniu súhlasu. Pre daňové a účtovné účely, personalistiku a mzdovú agendu do 10 rokov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Ako vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, obchodný partner alebo zamestnanec, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás (napr. registráciou na webovej stránke prevádzkovateľa, v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou, komunikáciou s Vami a pod.). V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a od našich obchodných partnerov alebo spolupracovníkov, ktorí sú v pozícii sprostredkovateľov, príp. od iných prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Kategórie dotknutých osobných údajov?

Spracúvané sú bežné osobné údaje (napr. meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, tel. kontakt a pod.) ako aj osobitné kategórie osobných údajov, pričom ich rozsah je závislý od konkrétneho účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov pri rešpektovaní zásady minimalizácie údajov. Spracúvanie osobných údajov je primerané a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
 9. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo dotknutej osoby na opravu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“).

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré je povinný vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať osobné údaje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknutý článok 17 GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely užívateľského zlepšovania našej webovej stránky. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a YouTube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Zmeny podmienok spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke, osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu alebo inou vhodnou formou.

Content agency s. r. o.

Bratislava, 17. máj 2023


[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

[2] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[3] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov